Naujienos    |   Skelbimai    |   Fotogalerija    |   Kontaktai   
S.Daukanto g. 19, 69430 Kazlų Rūda, tel. 8 343 98800, mob.tel. 8 615 45185
Faks. 8 343 98802, el. p. info@krvi.lt
Projektai Įgyvendinti projektai

Įgyvendinti projektai

Vykdyti projektai:

2002-10-01 – 2003-05-31 įgyvendintas PHARE 2000 ESS projektas „Inovacijų plėtros skatinimas Marijampolės regione“, paraiškovas – VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, KRVI projekto partneris. Pravesti mokymai SVV darbuotojams, naudojant inovacinius mokymų metodus (imitacinius modelius) keliant verslininkų kvalifikaciją.

2002-10-01 – 2003-10-01 įgyvendintas PHARE 2000 ESS projektas “Naujausių informacinių technologijų diegimas Marijampolės apskrityje, integruojantis Lietuvai į Europos Sąjungą”, paraiškovas – KRVI, partneris UAB „HNIT Baltic.“ Sukurta Marijampolės apskrities verslo informacinė sistema naujausių GIS (geografinių informacinių sistemų) interneto technologijų pagrindu www.imones.com

2002 - 2003 įgyvendintas PHARE 2000 ESS projektas „Informacinių technologijų panaudojimas jaunimo ekonominių žinių ir verslumo įgūdžių ugdymui, transformuojantis darbo rinkos poreikiams“, paraiškovas KRVI,  projekto partneris VŠĮ „Lietuvos regioninių tyrimų institutas“. Projekto tikslas - pagerinti sunkiai į darbo rinką besiintegruojančių asmenų, jaunimo kvalifikaciją, įgūdžius, verslumą. Pravesti kompiuterinio raštingumo kursai ECDL gauti, pravesti verslo pagrindų mokymai. 

2002-2003 įgyvendintas  PHARE 2000 ESS projektas „Naujausių informacinių technologijų diegimas Marijampolės apskrityje, integruojantis Lietuvai į Europos Sąjungą“. Paraiškovas – KRVI, partneris UAB „HNIT Baltic.“ Projekto rezultatas – sukurta Marijampolės apskrities verslo informacinė sistema naujausių GIS (geografinių informacinių sistemų) interneto technologijų pagrindu www.imones.com. Jos paskirtis – suteikti galimybę apskrities verslo įmonėms plačiau naudotis interneto galimybėmis, ieškant partnerių šalyje ir užsienyje, pateikiant apie save informaciją visuomenei; atkreipti potencialių investuotojų dėmesį ir juos informuoti apie verslo galimybes ateityje.

2002-2003 įgyvendintas Leonardo da Vinči programos projektas “VšĮ "Kazlų Rūdos verslo inkubatorius" ir joje inkubuojamų SVV įmonių personalo sumanumo ir įgūdžių tobulinimas, atsižvelgiant į ES patirtį”. KRVI ir jame inkubuojamų SVV įmonių personalo sumanumo ir įgūdžių tobulinimas, aplankant Didžiosios Britanijos ir Vokietijos verslo įmones ir paramos verslui institucijas. Po 2 savaites stažavosi 8 žmonės. 

2003.12.01-2005-09-01 įgyvendintas PHARE 2002 projektas „SVV įmonių personalo verslumo gebėjimų stiprinimas ir tinklo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Lietuvos Pietvakarių regione“, paraiškovas KRVI, projekto partneriai – Alytaus VI, Šakių, Marijampolės, Lazdijų VIC, Druskininkų TVIC. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kėlė verslo paramos institucijų darbuotojai, buvo parengtas mokymų modulis, apimantis dvi temas - verslo pradžia ir verslo pradmenys, bei metodologija, būtina modulio išdėstymui. SVV įmonių darbuotojams pravesta 6 modulių mokymai (finansai, rinkodara, darbo teisė, projektų vadyba, personalas, apskaita) 6 miestuose.  Projekto biudžetas – per 334 tūkst. litų (96 677 EUR),

2003-2007 m. įgyvendinti Nacionalinės paramos projektų „Viešųjų paslaugų verslui paslaugų teikimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ . Verslininkams teikiamos informacinės ir konsultavimo paslaugos, vedami mokymai, dirbama su inkubuojamomis įmonėmis. Temos – verslo pradžia, raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimai; darbo teisės klausimai; sutarčių sudarymo klausimai; buhalterinės apskaitos vedimo klausimai; licencijų, leidimų gavimo klausimai; verslo finansavimo klausimai; paramos verslui klausimai; pareiginių nuostatų parengimas; įmonės reklamos, komercinių pasiūlymų parengimas.  Suteikta konsultacijų - 2003 m. - 185 val., 2004 m. - 203 val.,  2005 m. - 234 val., 2006 m. - 200 val. , 2007 m. - 204 val. , 2008 m. - 200 val. 

2006– 2007 m. buvo įgyvendinami pirmieji Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai „Kompleksinės verslo, turizmo ir kaimo informavimo sistemos kūrimas“. Projektų bendras biudžetas – 51 tūkst. litų.

Projektų tikslai ir jų atitikimas vietos ir regiono plėtros politikai: kurti bendrą verslo, kaimo ir turizmo informavimo sistemą, skatinti miesto ir kaimo sanglaudą, skatinti alternatyvių veiklų plėtrą kaime. Projekto įgyvendinimas atitiko Kazlų Rūdos savivaldybės plėtros strateginio plano 2004–2012 m. tikslus bei užtikrina numatytų uždavinių pasiekimą. Projekto tikslai sutapo su planuojama kaimo plėtros politikos 2007-2013 m. III kryptimi – „Gyvenimo kokybės gerinimas ir ekonominės veiklos įvairinimas“. Visos projekte numatytos veiklos įgyvendintos ir pasiekti planuoti rezultatai: surengti verslumą bei bendrą aktyvumą skatinantys sklaidos renginiai kaimiškosiose vietovėse kartą per ketvirtį, surengti mokymai kaimiškųjų vietovių gyventojams, informuojama bei konsultuojama apie galimybes pasinaudoti ES struktūrinių fondų paramą, nacionalinę paramą ir kitų alternatyvių šaltinių paramos kaimo plėtrai aktualiais klausimais, atlikta savivaldybės verslumo būklės analizė pagal sukurtą sistemą, kurtos kaimo gyventojų aktyvumo bei verslumo skatinimo priemonės bei ieškota galimybių pritraukti alternatyvius finansavimo šaltinius joms įgyvendinti, sukurta kaimo verslų ir kaimo plėtros informavimo sistema, integruota į bendrą verslumo informavimo sistemą.

2008 m. įgyvendintas projektas „ Viešųjų paslaugų verslui, skatinant verslumą ir įmonių konkurencingumą, teikimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“  Teikiant verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas buvo skirta 626 val.,suteikta  237 val. konsultacijų, konsultuota 225 asmenų. Teikiant mokymo paslaugas. pravesta 156 val. mokymų. Mokymuose dalyvavo 130 asmenų. Teikiant organizacines paslaugas skirta 452 val.:  surengta 10 verslo informacijos sklaidos renginiai, informuota 171 verslo subjektų atstovas bei besidominčių verslo pradžia, atsakyta į 600 paklausimų verslo tema, parašyta 10 straipsnių verslo tema, duoti interviu, radijui, vietos, regiono ir respublikiniams laikraščiams, surengta verslumą skatinanti kampanija. Tema „ Moteris versle. Sėkmės pavyzdžiai“, kurioje dalyvavo 55 asmenys, suorganizuotas įmonių konkursas „Kazlų Rūdos verslo nominacijos 2008“, kuriame dalyvavo 54 asmenys. 

2008 m. papildomai parengta 3 paraiškos, projektų finansavimui gauti. Dvi (savivaldybės ir nacionalinei paramai gauti) buvo įvertintos teigiamai, tačiau lėšų nebuvo skirta. Lėšų, 3500 Lt., skirta tik pagal vieną Europos Komisijai pateiką paraišką, įmonių konkursui organizuoti.

2010-01-01 – 2010-11-30 įgyvendintas Nacionalinės paramos projektas „Projekto „Pradėk verslą“ įgyvendinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ I ir II etapai . Paraiškovas – VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius. Pradedantiesiems verslininkams teikiamos informacinės ir konsultacinės paslaugos.  suteikta 137 val. konsultacijų temomis: verslo pradžia (įmonės juridinės formos, jų pasirinkimas; įmonės steigimas registravimas), finansavimo šaltinių paieška, rinkos tyrimai (rinkodara), verslo planavimas, finansų valdymas, verslo plėtros galimybių vertinimas, informacinių technologijų panaudojimas versle.

2010-2011 m.  įgyvendintas Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų projektų fondo projektas „Verslo aplinkos gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Suvalkų regione skatinant verslo institucijų ir verslininkų bendradarbiavimą“ Lietuva (Kazlų Rūda) – Lenkija (Suvalkai) - Projekto partneris - Agencja rozwoju regionalnego "ARES" S.A., Suvalkai.  Pagrindinis projekto tikslas - verslo aplinkos aktyvinimas mažose savivaldybėse. Rengiama pasienio verslo bendradarbiavimo plėtros strategiją, leidžiamas kooperacijos ir investicinių pasiūlymų katalogas, atnaujinamos patalpos ir įranga, siekiant sukurti bendradarbiavimo abipus sieną tinklą, rengiami mokymai ir tarptautinė konferencija.

2014-2015 įgyvendintas projektas „Sėkmingo verslo receptai „Inoverslas“ – Marijampolės regionas“. 2013-12-20 paramos sutartis Nr.S-VP2-2.2-ŪM-02-K-01-001. Pagrindinė veikla – verslo įmonių ir pradedančiųjų verslininkų konsultavimas. Konsultacijų temos: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.);  juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); - juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internacionalizacija ir pan.); kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo įmonėms (pagalba rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas ir tobulinimas ir pan.). Suteikta 2100 val. konsultacijų 2014-01-01 – 2015-06-30.taip pat surengti 8 informaciniai renginiai.

Konsultavimo paslaugų teikimas pradedantiesiems verslininkams  turintiems pirmųjų verslo metų krepšelį pagal 2011-04-07 sutartį su VšĮ „Versli Lietuva“ Nr. EL11-194  Konsultacijų temos: raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimai; darbo teisės klausimai; sutarčių sudarymo klausimai; buhalterinės apskaitos vedimo klausimai; licencijų, leidimų gavimo klausimai; verslo finansavimo klausimai; paramos verslui klausimai; pareiginių nuostatų parengimas; įmonės reklamos, komercinių pasiūlymų parengimas.  Suteikta 3282 val. konsultacijų nuo 2011-04-07 iki 2013-08-01. 

Konsultavimo paslaugų teikimas pradedantiesiems verslininkams iki 29 m.  turintiems pirmųjų verslo metų krepšelį pagal 2013-08-13 sutartį Nr. VL13-415 su VšĮ „Versli Lietuva“. Konsultacijų temos: raštvedyba ir dokumentų tvarkymas,  darbo teisė, sutarčių sudarymas, parama verslui, finansų apskaita, licencijos, leidimai, verslo finansavimas, rinkodara, verslo planavimas, verslo plėtros galimybių vertinimas, informacinių technologijų panaudojimas versle. Suteikta konsultacijų 1014 val. nuo  2013-08-13 iki 2015-05-27.

Įgyvendinti kiti smulkūs projektai.